Wypadek przy pracy a obowiązki pracodawcy

Zatrudnianie pracowników wiąże się z ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. Jeśli już się zdarzy, tryb postępowania jaki winien powziąć pracodawca, został ściśle określony przez ustawodawcę. Jednocześnie, w celu zabezpieczenia prawidłowości podejmowanych działań, pracodawca podlega odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej za zaniechanie bądź uchybienie obowiązkom.

Obowiązki pracodawcy

Adwokat Wrocław prawo pracy wyjaśnia, że od obowiązków pracodawcy należą działania ograniczające i eliminujące zagrożenia związane z możliwością wystąpienia wypadku, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zapobieżenie występowania podobnych przypadków.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Adwokat prawo pracy podkreśla, że w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek zadbać o zabezpieczenie miejsca zdarzenia w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do miejsca zdarzenia, uruchomienie wstrzymanych w związku z wypadkiem maszyn, jeśli nie zachodzi taka uzasadniona potrzeba oraz zmianę położenia maszyn i przedmiotów które są przyczyną wypadku lub pozwalają na odtworzenie miejsca zdarzenia.

Przywrócenie pracy

O przywróceniu pracy maszyn i dokonaniu zmian na miejscu wypadku może zadecydować wyłącznie pracodawca po uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy i prokuratorem, jeśli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy. Wskazana zgoda nie jest wymagana w sytuacji, w której zmiana miejsca położenia lub uruchomienie maszyn związane jest ze koniecznością ratowania osób lub mienia, względnie zapobieżenia niebezpieczeństwu.

Zawiadomienie o wypadku

Pracodawca, po zajściu wypadku w pracy i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ma obowiązek zawiadomić właściwego inspektora pracy. Nadto zawiadamia się prokuratura, jeśli wypadek przy pracy ma charakter ciężki, śmiertelny bądź zbiorowy.

Przyczyny wypadku

Kolejnym krokiem w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, jest konieczność ustalenia przyczyn jego wystąpienia. W tym celu, pracodawca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego.

Obowiązki zespołu powypadkowego

Adwokat wskazuje, że do obowiązków zespołu powypadkowego należy dokonanie oględzin miejsca wypadku, określenie stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych i ochronnych. Do zadań zespołu należy badanie warunków wykonywania pracy, okoliczności mogących mieć wpływ na powstanie wypadku, przesłuchanie poszkodowanego i świadków. Nadto zespół zobowiązany jest do zapoznania się z opinią lekarza, prawna kwalifikacja wypadku i zebranie i zabezpieczenie dowodów.

Protokół powypadkowy

Zespół powypadkowy, jak wyjaśnia prawnik zobowiązany jest do sporządzenia, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wypadku, protokołu powypadkowego. Następnie zapoznaje z jego treścią poszkodowanego bądź członków rodziny zmarłego wskutek wypadku. W sytuacji zastrzeżeń lub braków formalnych protokołu, pracodawca zwraca protokół zespołowi powypadkowemu celem jego uzupełnienia bądź wyjaśnienia. Po dokonaniu tych czynności, pracodawca zatwierdza treść protokołu w terminie 5 dni od jego sporządzenia, a następnie doręcza poszkodowanemu lub rodzinie pracownika. Jeśli protokół dotyczy wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, należy doręczyć go również inspektorowi pracy.

Rejestr wypadków

Pracodawca, w konsekwencji zaistnienia wypadku przy pracy, ma obowiązek prowadzenia określonej dokumentacji, w tym rejestr wypadków zawierający wszelkie zdarzenia uznane za wypadek przy pracy. Pracodawca przechowuje wskazaną dokumentację przez okres 10 lat.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*